Pakalpojumi

Elektroapgādes iekšējie un ārējie tīkli

Uzņēmums SIA „NCS LV” piedāvā dažāda veida un apjoma elektroapgādes zemsprieguma tīklu ar spriegumu līdz 1000V un vidējā sprieguma ar spriegumu līdz 20kV projektu izstrādes, izbūves un rekonstrukcijas darbus. Katram objektam tiek izstrādāta individuāla koncepcija, balstoties uz pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Vājstrāvas sistēmas iekšējie un ārējie tīkli

Viens no uzņēmuma SIA „NCS LV” pamatdarbības virzieniem ir vājstrāvas sistēmas iekšējo un ārējo tīklu projektu izstrādes, autoruzraudzības, izbūves un būvuzraudzības darbi. Vājstrāvu tīklu ierīkošana kalpo informācijas vai elektrisko signālu pārraidei, kas ir nepieciešama funkcionālai un efektīvai dažādu sistēmu un aprīkojuma vadībai.

Telekomunikāciju sistēmas un tīkli

Telekomunikāciju infrastruktūra ir nozīmīga sastāvdaļa jebkurā sabiedriskajā vai privātajā ēkā. Tā nodrošina telekomunikāciju signālu pārraidi un sistēmu darbību. Uzņēmums SIA „NCS LV” piedāvā telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanas būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumus, kā arī rekonstrukcijas un izbūves darbus.

Klienti un atsauksmes

castor
evidence
eks
ek
delve2
loks
onninen
sbre
slo
velve
YIT
ST Logo
orto
valsts nekustamie ip
Cesu dome
nams 3
RE&RE

Ar šo AS "SEB banka" apliecina, ka SIA "NCS LV" no 2016.gada augusta nodrošina kvalitatīvu Objektu vājstrāvu sistēmu montāžu un tehniskās ekspluatācijas apkalpošanu, kā arī bojājumu novēršanu sekojošām sistēmām: video novērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmām,  34 SEB bankas objektos Latvijā.

SIA "NCS LV" speciālistu komanda uzticētos darbus veic profesionāli, ievērojot Objektu specifiku un "SEB bankas" norādījumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās drošības prasības. Esam apmierināti ar līdzšinējo sadarbību un SIA "NCS LV" sniegto pakalpojumu kvalitāti un būsim gandarīti turpināt sadarbību.

Drošības pārvaldes vadītājs M.Pelcis

Ar šo SIA "Inženieru birojs "Būve un Forma"" , kā darbu pasūtītājs apliecina, ka SIA "NCS LV" objektā "Munīciju noliktavu komplekss "Poligons", Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, 2016.gadā ir veikusi projektēšanas darbus sekojošām sadaļām: EST (elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli), ESS (elektronisko sakaru sistēmas). Kopējā platība inženiertīklu projektēšanai 21 000 m2.

Darbi tika izpildīti saskaņotos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši mūsu prasībām, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasības. SIA "NCS LV" darbu vērtējam pozitīvi, izpildītu teicamā profesionālā līmenī.

Valdes loceklis J.Prauliņš

Ar šo Arhitektu kompānija "Ivara Šļivkas birojs"  apliecina, ka SIA "NCS LV" ir veikusi objekta "Ledus halles jaunbūve Kantora ielā 126,128, Sniķeru iela 18, Mārupe, Mārupes novads", projektēšanas darbus sekojošām sadaļām: ESS (elektronisko sakaru sistēmas), EST (elektronisko sakaru tīkli,ārējie tīkli), UAS (ugunsdzēsības automātikas sistēmas). Realizēto darbu izpilde 2015.gads, ar kopējo platību 4633m2.

Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti ievērojot mūsu prasības un nospraustos termiņos, kvalitatīvi un profesionāli.

Valdes priekšsēdētājs I.Šļivka

SIA "8 A.M.", kā darbu pasūtītājs, apliecina ka  SIA "NCS LV", kā uzņēmējs, iesaistot kvalificētus speciālistus, objektā "Bērnudārza un skolas jaunbūve, Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes pag., Babītes novads" ir veicis projektēšanas darbus sekojošām sadaļā,: elektroāpgāde (EL), elektronisko sakaru sistēmas (ESS) un ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS). Realizēto darbu izpildes termiņš: 2015.gada augusts-2016.gada februāris.

Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti ievērojot mūsu prasības un nospraustajos termiņos, kvalitatīvi un profesionāli.

 

Valdes loceklis E.Beernaerts

LR Ieslodzījuma vietu pārvalde

Laika posmā no 2016.gada maija līdz 2016.gada augustam SIA "NCS LV" galvenā būvdarbu veicēja SIA "RE & RE" vadībā objektā "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē" veica ārējā apgaismojuma, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas piegādi un izbūvi.

Darbi tika izpildīti noteiktajos termiņos un atbilstoši līguma nosacījumiem, ievērojot LR būvniecības normatīvu un citu normatīvo aktu prasības.

 

Priekšniece pulkvede I.Spure

Akciju sabiedrība "PrivatBank" apliecina un sniedz pozetīvu atsauksmi, ka no 2014.gada 4.augusta SIA "NCS LV", veic sistēmu tehniskās apkalpošanas darbus, kas ietver videonovērošanas, apsardzes signalizācijas, piekļuves kontroles sistēmu un elektrosadales tīkla tehnisko apkopi. Sadarbību ar SIA "NCS LV" vērtējam atzinīgi, jo darbi tiek veikti ievērojot mūsu prasības, kvalitātīvi un profesionāli.

Valdes loceklis O.Mekekechko

VAMOIC

SIA „NCS LV” ir veikusi būvdarbus vairākos Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos objektos. Būvobjektos tika veikti sekojoši darbi: inženiertīklu rekonstrukcijas izbūves shēmu izstrāde un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas būvdarbi.

Ar SIA „NCS LV” izpildīto darbu kvalitāti esam apmierināti. Uzņēmums darbus ir veicis atbilstoši spēkā esošajiem standartiem un ievērojot likumdošanas prasības, augstā profesionālā līmenī un ar labu tehnisko izpildījumu. Darbi tika izpildīti termiņos un atbilstoši mūsu izvirzītajām prasībām.

Vadītājs, I.Vucāns

SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”

Sniedzam pozitīvu atsauksmi par sadarbību ar SIA „NCS LV”, kas veica elektroietaišu (iekšējo un ārējo tīklu) izbūves darbus, ieskaitot teritorijas apgaismošanas tīklu izveidi objektā „Trīs sociālo dzīvojamo māju ar sociāliem dzīvokļiem, veselības centru un sociālā dienesta telpām Rīgā”.

SIA „NCS LV” darbus izpildīja termiņos un atbilstoši mūsu prasībām.

Valdes priekšsēdētāja, I. Cerbule

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

No 2015. gada janvāra SIA „NCS LV” veic kvalitatīvu vājstrāvu sistēmu apkalpošanu objektā Mākslas muzejs „Rīgas Birža.” Sniedzot pakalpojumu, uzņēmums SIA „NCS LV” nodrošina objekta vājstrāvu sistēmu tehnisko ekspluatācijas apkalpošanu un bojājumu novēršanu videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmām. SIA „NCS LV” speciālistu komanda strādā profesionāli, ievērojot objekta specifiku, pasūtītāja un normatīvo aktu noteiktās prasības. Esam gandarīti par līdzšinējo sadarbību ar SIA „NCS LV” un plānojam turpināt iesākto sadarbību.

Direktore, Māra Lāce

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca”

Sākot ar 2015. gada februāri, uzņēmums SIA „NCS LV” veic vājstrāvas sistēmu ekspluatācijas uzturēšanas un apkalpošanas darbus Liepājas reģionālajā slimnīcā un Liepājas reģionālās slimnīcas filiāles Zobārstniecības poliklīnikā. Minētajos objektos tiek veikta ugunsdrošības un apsardzes signalizāciju sistēmu apkalpošana. Darbi tiek veikti pēc saskaņota vājstrāvu sistēmu apkalpošanas grafika, nodrošinot esošo sistēmu nepārtrauktu darbību. Kopumā uzņēmuma SIA „NCS LV” līdzšinējo darbu vērtējam kā kvalitatīvu, augstā profesionālā līmenī un ar labu tehnisko izpildījumu.

Valdes loceklis, A. Vistiņš

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas reģionālā slimnīca”

Laika posmā no 2012. gada līdz 2014. gadam uzņēmums SIA „NCS LV” galvenā būvdarbu veicēja SIA „RBSSKALS Būvvadība” vadībā veica vājstrāvu un drošības sistēmu piegādes un izbūves darbus Liepājas reģionālajā slimnīcā. Objekta rekonstrukcijas laikā tika veikta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve, videonovērošanas sistēmas piegāde un izbūve, sarunu iekārtu, datoru, telefonu un televīzijas tīklu izbūve un montāža un citi drošības sistēmu piegādes un izbūves darbi.

Sadarbību ar SIA „NSC LV” vērtējam pozitīvi un augstā profesionālajā līmenī, jo visi darbi tika izpildīti saskaņotos termiņos, kvalitatīvi un atbilstoši mūsu prasībām, ievērojot Latvijas būvnormatīvu, standartu un citu normatīvo aktu prasības.

Valdes loceklis, A. Vistiņš

Akciju sabiedrība „GRINDEKS”

Saskaņā ar mūsu pasūtījumu, laika posmā no 2013. gada februāra līdz 2014. gada maijam uzņēmums SIA „NCS LV” veica vienkāršotās renovācijas būvdarbu izpildi mūsu laboratorijas korpusam K-18 Krustpils ielā 53, Rīgā. Būvobjektā tika veikti sekojoši darbi: elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve un montāža, telekomunikāciju sistēmu izbūve, apsardzes signalizācijas izbūve un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve. Sadarbību ar SIA „NCS LV” vērtējam atzinīgi, jo darbi tika veikti kvalitatīvi un profesionāli, ievērojot mūsu prasības un nospraustos termiņus.

Tehniskā departamenta vadītājs, M. Salna